Jesteś tutaj: Bip -> Dyrektor
Dyrektor

Jadwiga Korecka – Dyrektor

Kompetencje dyrektora:

Planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności, dyrektor:

 • współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania oraz realizuje jego zalecenia i wnioski na zasadach określonych w ustawie
 • współdziała z zakładową organizacją związkową działającą w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami
 • kieruje przedszkolem, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola, przewodniczącym rady pedagogicznej
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
 • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne
 • organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą placówki
 • sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach w tym hospituje zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz dokonuje oceny ich pracy
 • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym
 • realizuje uchwały Zarządu Miasta, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą przedszkola
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie a także organizuje i obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola
 • administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem
 • organizuje przeglądy techniczne obiektu przedszkolnego oraz prac konserwacyjno – remontowych
 • organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkolnego
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych
 • ponosi pełną odpowiedzialność za sprawy BHP w placówce,
 • występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola
 • w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i rodzicami